Tour Leipzig - Bamberg 10.09.2005-15.09.2005 - Sebastian Hosche
2005-09-15_06492 Skulpturenpark #5 - Langzeiteinwirkungen durch Vögel Skulpturenpark (sculpture park) #5 - longterm effects through birds

2005-09-15_06492 Skulpturenpark #5 - Langzeiteinwirkungen durch Vögel Skulpturenpark (sculpture park) #5 - longterm effects through birds

2005091509331606492